Faculty
Associate Professors Akira YONEDA
Associate Professors Daisuke YAMAZAKI
Associate Professors Takashi YOSHINO
Professor Emeritus Eiji ITO
 
 
Postdoctoral Fellows & Research Staff
Postdoctoral Fellows Akira SHIMOJUKU
Postdoctoral Fellows ZHANG Baohua 
Guest Reseacher Haruka YAMAGUCHI
Postdoctoral Fellows Noriyoshi TSUJINO
Postdoctoral Fellows Guo Xinzhuan
 
 
Graduate Students
M2 SUN Wei
M1 XU Fang
 
 
Former members
2008-2011 SHAN Shuangming
2008-2010 WANG Riping
2005-2010 Ferdous Hasan Sohag
2009-2010 FEI Hongzhan
2008-2010 Mitsuhide YONEHARA
1993-2010 Tomoo KATSURA
2008-2009 Yuki ASAHARA
2007-2009 Chamathni ImalikaHegoda
2007-2009 Joseph Titus Cooray
2004-2009 Takuya Matsuzaki
2005-2009 M.A.Geeth Manthlake
2007-2008 Guillaume MORARD
2004-2008 Anton SHATSKIY
2005-2008 Shuangmeng ZHAI
2006-2008 Motohiko MURAKAMI
2005-2007 Rahman Md. Mahbubbar
 


top members outline education facilities publications links